Cookies - Informácie a všeobecné podmienky použitia

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej lokality www.scifi.sk ukladá občianske združenie Force Majeure, so sídlom Boženy Němcovej 5, 080 05 Prešov, IČO: 42383862 (ďalej len „my“) niekedy na zariadení zákazníka/kupujúceho (ďalej len „vy“) malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová lokalita posiela vášmu internetovému prehliadaču, ktorý ich ukladá do vášho počítača, tabletu, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies sú malé a vo vašom zariadení zaberajú minimálny priestor. Cookies nepoškodzujú vaše zariadenie. Niektoré cookies sa do vášho zariadenia ukladajú len prechodne počas vašej návštevy webovej lokality a po jeho opustení sa automaticky vymažú (prechodné cookies) a iné cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po opustení webovej lokality, aby si vás zapamätal, keď sa vrátite ako návštevník a to bez toho, aby vás identifikoval ako konkrétnu osobu (trvalé cookies).

Účel používania cookies

Cookies, ktoré používame vám umožňujú pohyb na našej webovej lokalite a využívanie jeho základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky či online platby (základné cookies). Cokies napomáhajú webovej lokalite rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová lokalita zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo, vami uprednostňovaný jazyk a pod. Cookies tiež znemožňujú opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie a využívanie webovej lokality bolo komplikovanejšie (funkčné/prevádzkové cookies). Cookies nám pomáhajú neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej lokalite a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn webovej lokality (analytické cookies). Cookies používame aj na efektívnejšie a relevantnejšie zacielenie marketingovej komunikácie, aby vyhovovala vašim preferenciám v závislosti od vašich online aktivít, ktoré cookies dokážu zaznamenať (reklamné cookies). Okrem našich vlastných cookies môžeme používať aj cookies tretích osôb (Google a Facebook), a to najmä na štatistické a marketingové účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

Právny základ

Na základe cookies vás zvyčajne nedokážeme presne identifikovať. Iba ak by sme vás počas návštevy našej webovej lokality a využívania našich služieb vedeli identifikovať, bude sa jednať o spracúvanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

V takom prípade by sme boli prevádzkovateľom v zmysle GDPR a Zákona, pretože by sme spracúvali osobné údaje dotknutej osoby (Vás).

Právnym základom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom cookies je (i.) váš súhlas ako dotknutej osoby a (ii.) v prípade sledovania vašich online aktivít, ich analyzovania a vyhodnocovania náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v záujme ponúknuť vám čo najkvalitnejší obsah, funkčnosť, nastavenie či podporu našich služieb a webovej lokality vrátane priameho marketingu.

Súhlas s používaním cookies nám môžete slobodne udeliť pri prvej návšteve našej webovej lokality. V závislosti od nastavení vášho internetového prehliadača môžeme o udelenie súhlasu žiadať opakovane pri každej vašej návšteve webovej lokality.

Súhlas s používaním cookies je nepodmienený a teda aj keď nám ho neudelíte, budete môcť aj naďalej webovú lokalitu navštevovať, avšak upozorňujeme, že niektoré jej služby, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec.

Spravovanie a vymazanie cookies

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Aj po udelení súhlasu s používaním cookies môžete pomocou nastavenia svojho prehliadača cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom zariadení. Ak nechcete, aby sme cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, webovú lokalitu síce budete môcť navštíviť, avšak niektoré jeho služby, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec. Z toho dôvodu odporúčame ponechať cookies aktivované. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach: http://www.allaboutcookies.org/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Safari: https://www.apple.com
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Vaše práva

V prípade, ak by prostredníctvom cookies dochádzalo k spracúvaniu vašich osobných údajov, v zmysle GDPR a Zákona máte (i.) právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, (ii.) právo na ich opravu, (iii.) právo na ich vymazanie, (iv.) právo na obmedzenie spracúvania, (v.) právo na prenositeľnosť údajov, (vi.) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii.) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte (viii.) právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk). Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave Zákona.

Kontakt

Klásť otázky týkajúce sa cookies a uplatňovať svoje práva môžete bezplatne na základe žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: info@scifi.sk, listom na poštovú adresu: Force Majeure, Boženy Němcovej 5, 080 05 Prešov alebo aj iným vami preferovaným spôsobom.