Všeobecné podmienky a pravidlá používania portálu scifi.sk

Redakcia scifi.sk

Všeobecné pravidlá používania portálu scifi.sk

 1. Každý, kto mieni využívať obsah portálu scifi.sk (ďalej aj „návštevník“ alebo „užívateľ“) je povinný sa oboznámiť s pravidlami používania portálu scifi.sk (ďalej aj „pravidlá“) a tým, že obsah portálu využíva, prehlasuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami, vyjadril súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať. Pri využívaní obsahu portálu musí návštevník dodržiavať aj ostatné právne predpisy a etické a morálne pravidlá. Maloletí alebo osoby, ktoré majú obmedzenú alebo pozbavenú spôsobilosť na právne úkony môžu využívať obsah portálu len pod nepretržitým dohľadom zákonného zástupcu. Za využívanie obsahu portálu sa považuje prezeranie obsahu prostredníctvom internetového prehliadača, využívanie aplikácií zverejnených na portáli, sťahovanie informácií a súborov z portálu (download), vkladanie diskusných príspevkov, vkladanie a odosielanie akéhokoľvek obsahu na portál alebo jeho prevádzkovateľovi (upload) a odpovede na zverejnené inzeráty.
 2. Obsahová ako aj grafická stránka je chránená autorským právom prevádzkovateľa ako aj tretích osôb, ktorých diela a iné výsledky tvorivej duševnej činnosti sú publikované na portáli scifi.sk (ďalej aj „portál“), pričom akékoľvek aj čiastočné kopírovanie, ďalšie rozširovanie, spracovávanie a publikovanie akejkoľvek časti portálu bez predchádzajúceho výslovného súhlasu prevádzkovateľa portálu scifi.sk je zakázané. Návštevník môže využiť obsah portálu výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 3. Prevádzkovateľom portálu je občianske združenie Force Majeure, ktorého cieľom je informovať, vzdelávať a združovať ľudí so záujmom o literatúru, film alebo ďalšie formáty moderných žánrov fantastiky prostredníctvom spoločných stretnutí a aktivít ako virtuálne na internete, tak v reálnom živote.
 4. Zakazujú sa prevádzkovateľom nepovolené zásahy do technickej stránky a obsahovej stránky portálu scifi.sk. Výslovne sa zakazuje pod hrozbou podania trestného oznámenia zasahovanie do prevádzky ako aj funkčnosti portálu, ohrozovanie bezpečnosti portálu, vkladanie nežiaducich súborov, prenikanie do verejne neprístupných súborov a častí, menenie informácií a pod. V prípade podozrenia na takúto činnosť prevádzkovateľ bez predchádzajúceho upozornenia vyrozumie orgány činné v trestnom konaní.
 5. Prevádzkovateľ portálu ako aj tretie osoby, ktorých diela sú súčasťou obsahovej stránky portálu nenesú žiadnu zodpovednosť za škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku využitia akejkoľvek informácie z portálu alebo v dôsledku nedostupnosti portálu, keďže prevádzkovateľ ako aj tretie osoby, ktorých diela sú súčasťou portálu nezaručujú úplnú bezchybnosť, správnosť a úplnosť zverejnených informácií a prevádzkovateľ nezaručuje ani neustálu dostupnosť portálu.
 6. Portál obsahuje odkazy na iné internetové stránky ako aj zobrazovanú reklamu, za obsah ktorých nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, keďže ich správnosť a pravdivosť nemá možnosť ovplyvniť. Prevádzkovateľ nie je účastníkom právnych vzťahov, do ktorých vstúpi užívateľ so subjektami, na ktoré odkazujú tieto odkazy a ani neručí za záväzky vzniknuté z týchto vzťahov. Zverejnenie odkazu na iné internetové stránky ani zobrazovaná reklama na portáli neznamená, že prevádzkovateľ súhlasí s obsahom týchto stránok, podporuje ich alebo schvaľuje ich obsah.
 7. Zverejňované články ako aj diskusné príspevky môžu vyjadrovať vlastné názory autorov a návštevníkov portálu a ich obsahová stránka nemusí byť správna alebo morálna. Za tento obsah nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, zodpovedá si za neho samotný užívateľ, ktorý príspevok pridal. Každý návštevník portálu má však možnosť nahlásiť nevhodný diskusný príspevok vyplnením formuláru po kliknutí na tlačidlo „Nahlásiť“, ktorý môže byť administrátorom stránky na základe jeho vlastnej úvahy vymazaný. Nevhodný alebo nesprávny článok môže byť návštevníkom nahlásený buď prostredníctvom formulára po kliknutí na tlačidlo „Napíšte nám“ alebo „Našli ste chybu?“.
 8. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a mazať akúkoľvek časť obsahu portálu. Každý návštevník portálu teda berie na vedomie, že ktorákoľvek zverejnená informácia môže byť kedykoľvek zmenená, doplnená alebo vymazaná, či už z dôvodu aktualizácie, z dôvodu odstránenia chybnej či spornej informácie alebo aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať aj článok vložený užívateľom s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 9. Informácie, ktoré sa zverejňujú na portáli sa môžu stať neaktuálne, preto je nevyhnutné zverejňované informácie posudzovať z hľadiska času ich zverejnenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnymi údajmi ani ostatnými informáciami, keďže negarantuje ich správnosť ani aktuálnosť a portál nie je oficiálnym zdrojom týchto informácií.
 10. Pre sprístupnenie niektorých častí portálu, najmä vkladanie diskusných príspevkov ako aj pre účasť v súťažiach sa vyžaduje registrácia na portáli. Registračný formulár je užívateľ povinný vyplniť pravdivo. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo zrušiť každé konto, ktoré bolo založené bez uvedenia pravdivých údajov alebo aj z iných dôvodov, pričom dôvod zrušenia konta alebo zamedzenia prístupu do časti portálu vyžadujúcej registráciu nie je prevádzkovateľ povinný uviesť. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť vkladaných informácií bez časového obmedzenia a za týmto účelom osloviť samotného užívateľa alebo iné subjekty.
 11. Registrovaný užívateľ portálu dáva súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a využívaní údajov prevádzkovateľom pre účely skvalitnenia portálu a prehlasuje, že ním vložené príspevky sú ďalej voľne bezplatne šíriteľné a môžu sa ďalej publikovať v akomkoľvek médiu bez časového obmedzenia. Registrovaný užívateľ si sám nesie zodpovednosť za obsah svojich príspevkov. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje iným subjektom, pokiaľ mu to prikazuje zákon. Registrovaný užívateľ dáva výslovný súhlas na zasielanie noviniek z portálu scifi.sk formou tzv. newslettera vrátane prípadných reklamných informácií, ktoré týmto výslovne požaduje zaslať.
 12. Registrovaný užívateľ môže požiadať prevádzkovateľa portálu prostredníctvom formulára „Napíšte nám“ alebo e-mailom o zrušenie jeho konta založeného registráciou. Prevádzkovateľ môže zrušiť jeho konto v lehote do dvanástich mesiacov odo dňa obdržania tejto žiadosti, pokiaľ je jednoznačne a nespochybniteľne užívateľom v žiadosti preukázaná jeho totožnosť, ktorá je identická s totožnosťou uvedenou v konte.
 13. Portál umožňuje vkladanie článkov jeho registrovanými užívateľmi. O vložení článku na portál ako aj o konkrétnej sekcii, kde sa článok vloží, rozhoduje prevádzkovateľ na základe svojej vlastnej úvahy, vyhradzuje si taktiež právo zmeniť štruktúru článku, zostručniť alebo doplniť článok alebo vrátiť článok autorovi na prepracovanie. Zverejnenie článku je nenárokovateľné. Odoslaním článku za účelom jeho zverejnenia na portáli užívateľ prehlasuje, že ním vložený článok je jeho autorským dielom, nebol doposiaľ nikde publikovaný a je ďalej voľne bezplatne šíriteľný a môže sa ďalej publikovať v akomkoľvek médiu bez časového obmedzenia. Odoslaním článku udeľuje jeho autor prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnú a časovo neobmedzenú licenciu na jeho šírenie. Prevádzkovateľ bude dielo šíriť predovšetkým zverejnením na portáli, avšak je oprávnený udeliť súhlas na použitie tohto obsahu iným osobám. Taktiež má právo disponovať s takto získanými právami. Zverejnením článku nevzniká jeho autorovi ani jeho právnym nástupcom právo na autorskú odmenu.
 14. Autor článku si môže vyhradiť právo na autorskú korektúru pred vložením článku na portál, avšak musí tak urobiť výslovne zároveň so zasielaným článkom. Autor článku nemá sám oprávnenie rozhodnúť o odstránení alebo dodatočnej úprave obsahu svojho príspevku.
 15. V prípade, ak má návštevník portálu výhrady ku ktorémukoľvek bodu týchto pravidiel, nech nevyužíva portál scifi.sk.
 16. Prevádzkovateľ upozorňuje všetkých užívateľov, že elektronická komunikácia prostredníctvom kontaktných formulárov alebo elektronickej pošty nie je kódovaná, preto by sa mali vyvarovať odosielania citlivých osobných údajov alebo údajov či informácií, ktorých ochranu garantujú osobitné predpisy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím týchto údajov a informácií tretími osobami.
 17. Portál umožňuje zasielanie nových informácií zverejnených na portáli prostredníctvom elektronickej pošty „Newsletter“. Na zasielanie newslettera sa prihlási užívateľ zadaním svojej e-mailovej adresy (adresa elektronickej pošty). Z odberu newslettera sa používateľ odhlási klikom na link uvedený v elektronickej pošte obsahujúcej newsletter alebo napísaním žiadosti do formulára „Napíšte nám“. Zadaním svojej e-mailovej adresy vyjadruje užívateľ súhlas s prijímaním reklamy elektronickou poštou podľa § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a § 65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a uvádza, že vyžaduje službu podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. Zároveň prevádzkovateľ nezodpovedá za prenášané informácie podľa § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. Rovnako registráciou na portáli užívateľ vyjadruje uvedený súhlas a výslovnú žiadosť s prijímaním reklamy.
 18. Prevádzkovateľ nezabezpečuje neustálu kontrolu jemu zasielanej elektronickej pošty a kontaktných formulárov, preto upozorňuje užívateľov, že zasielané informácie nemusí prevádzkovateľ obdržať a ak ich obdrží, nemusí sa s nimi oboznamovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neoboznamovať sa so všetkými zasielanými informáciami, žiadosťami či inými údajmi. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať ani chrániť obsah portálu a preto nenesie zodpovednosť za zničenie obsahu vloženého užívateľom alebo za jeho narušenie.
 19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto pravidlá ako aj pravidlá diskusie, pričom nové pravidlá nahrádzajú dovtedy platné a účinné podmienky bez toho, aby bol prevádzkovateľ povinný upozorňovať užívateľov na zmenu pravidiel.
 20. Neoddeliteľnou súčasťou pravidiel používania portálu scifi.sk sú aj pravidlá diskusie na portáli scifi.sk.
 21. Súčasné pravidlá sú platné odo dňa 1. decembra 2023 a platia spätne aj na obsah uverejnený na portáli pred týmto dátumom. Tieto pravidlá a podmienky používania portálu boli dohodnuté na dobu neurčitú. Pre autora i organizátora sú záväzné od prvého prístupu na portál bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany organizátora.

Pravidlá diskusie na portáli scifi.sk

(neoddeliteľná súčasť pravidiel používania portálu scifi.sk)

 1. Každý, kto sa mieni zapájať do diskusií k príspevkom na portáli scifi.sk je povinný oboznámiť sa s Pravidlami používania portálu scifi.sk ako aj Pravidlami diskusie na portáli scifi.sk (ďalej aj „pravidlá diskusie“) a následne sa zaregistrovať. V prípade, ak užívateľ nesúhlasí bezvýhradne s pravidlami diskusie, nech sa do diskusií na portáli nezapája.
 2. Diskusie k článkom a iným príspevkom slúžia na výmenu názorov odbornej aj laickej verejnosti a prezentovanie vlastných názorov užívateľa na uverejňované témy. V prípade porušenia pravidiel diskusie alebo aj v prípade podozrenia z porušenia pravidiel diskusie prevádzkovateľ môže vymazať diskusný príspevok prípadne zrušiť registráciu (konto) užívateľa, a to bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
 3. Zakazujú sa príspevky:
  1. obsahujúce osobné útoky, invektívy, difamujúce tvrdenia, vulgarizmy, vyhrážky, hrozby či príspevky majúce sexuálny obsah alebo podtext alebo inak môžu obťažovať ostatných diskutujúcich či iné osoby,
  2. obsahujúce akúkoľvek reklamu či odkazy na iné stránky alebo majúce iný komerčný charakter alebo podporujú politické strany a hnutia alebo ich členov či sympatizantov. Odkazy na iné stránky sú povolené, len pokiaľ plne súvisia s vecnou stránkou príspevku.
  3. obsahujúce osobné údaje inej osoby (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rok narodenia, e-mailová adresa, rodné číslo, zamestnanie a pod.) než osoby samotného diskutujúceho s výnimkou citácií literárnych diel, t. j. mena a priezviska autora diela, pokiaľ citácie zodpovedajú skutočnosti.
  4. obsahujúce citácie z diel bez presného uvedenia mena a priezviska autora a názvu diela alebo v neprípustnom rozsahu,
  5. nečitateľné, bez jasného vecného významu,
  6. opakujúce ten istý obsah viackrát
  7. hanobiace niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, sexuálnej orientácie, rodovej identity, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo inak podnecujú k potláčaniu ľudských práv a slobôd alebo podnecujú k akejkoľvek nenávisti či násiliu,
  8. ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti akejkoľvek osoby.
  9. ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do práva na ochranu dobrej povesti právnickej osoby alebo obsahujú nekalosúťažný obsah,
  10. propagujú užívanie omamných a návykových látok,
  11. ktorých obsah podnecuje k spáchaniu trestného činu, priestupku alebo neplneniu zmluvných alebo zákonných povinností alebo obsahuje poplašné správy,
  12. ktoré inak obmedzujú vecnú diskusiu na portáli alebo sa priamo netýkajú vecnej stránky príspevku.
 4. Diskusné príspevky vyjadrujú vlastné názory návštevníkov portálu a ich obsahová stránka nemusí byť správna alebo morálna. Za tento obsah nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť, zodpovedá si za neho samotný užívateľ, ktorý príspevok pridal. Každý návštevník portálu má však možnosť nahlásiť nevhodný diskusný príspevok, t. j. príspevok, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami diskusie, a to vyplnením formulára po zatlačení tlačidla „Nahlásiť“, ktorý môže byť následne administrátorom stránky na základe jeho vlastnej úvahy vymazaný.
 5. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom nezverejňovať akékoľvek svoje ďalšie osobné údaje ostatným užívateľom prostredníctvom diskusných príspevkov (adresa, telefónne číslo, zamestnanie, prístupové heslá, PIN kódy a podobne). Za zneužitie týchto užívateľom zverejnených údajov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť pri diskusnom príspevku užívateľa jeho meno a priezvisko, dátum vloženia príspevku, obrazovú podobizeň či iný údaj.
 6. V ostatnom sa na diskusie v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Pravidiel používania portálu scifi.sk, ktorých súčasťou sú aj pravidlá diskusie a každý užívateľ je povinný sa s nimi oboznámiť.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých občianske združenie Force Majeure, sídlo: Boženy Němcovej 5, 08005 Prešov, IČO: 42383862, DIČ: 2120662588, zapísané v registri neziskových organizácií 11.04.2013 pod č. VVS/1-900/90-41391, e-mail: scifi@scifi.sk (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje príjemcom produktov a služieb (ďalej len „Užívateľ“) produkty a služby Poskytovateľa a to formou: produktov, odborného vzdelávania, odborných seminárov/workshopov, vzdelávaní, konferencií a off-line i on-line (ďalej len „Produkty a služby“).

 1. Vznik zmluvného vzťahu
 2. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká vyplnením príslušnej objednávky. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytnutím “Produktu a služby” sa riadi týmito VOP. Práva a povinnosti zmluvných strán môžu byť tiež upresnené v popise “Produktu a služby” uverejnenej na webových sídlach Poskytovateľa, ponukových letákoch alebo v ďalších zmluvných dokumentoch, napr. v licenčných zmluvách, ktoré budú Užívatelia povinní podpísať.

 3. Platobné podmienky
 4. Poskytovateľ poskytuje Užívateľom objednané “Produkty a služby” za podmienok uvedených v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka je zvyčajne zverejňovaná na webových sídlach Poskytovateľa alebo formou ponukových letákov. Individuálnu aktuálnu ponuku Poskytovateľa, obdrží Užívateľ na základe vyžiadania mailom, telefonicky, či osobne.

 5. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 6. Poskytovateľ je povinný, na základe záväznej registrácie a po splnení všetkých podmienok z aktuálnej ponuky k danej registrácii, dodať Užívateľovi “Produkty a služby” v rozsahu a kvalite, ktoré vyplývajú z popisu príslušného “Produktu a služby” zverejneného na webových sídlach Poskytovateľa alebo v ponukových letákoch.

  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť, alebo zmeniť termín poskytnutia produktu alebo služby z organizačných dôvodov. Poskytovateľ je zároveň povinný o uvedených skutočnostiach informovať Užívateľa telefonicky alebo e-mailom. V prípade zrušenia Poskytovateľ Užívateľovi vráti výšku uhradenej sumy podľa spoločnej dohody na účet, z ktorého bola platba vykonaná. Suma môže byť zníženú o výšku nákladov, ktoré Poskytovateľ vynaložil v prospech Užívateľa pre realizáciou produktu alebo služby.

  Poskytovateľ má právo pri prekážke v plnení objednávku odmietnuť a navrhnúť alternatívy, ak také sú v ponuke.

 7. Práva a povinnosti užívateľa
 8. Užívateľ je povinný po záväznej registrácii splniť všetky podmienky aktuálnej ponuky k danej registrácii, na základe čoho má právo na dodanie “Produktu a služby” v rozsahu a kvalite vyplývajúcej z popisu príslušného “Produktu a služby” zverejneného na webových sídlach Poskytovateľa alebo ponukových letákoch.

 9. Ochrana osobných údajov
 10. Ochrana a spracúvanie osobných údajov sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 (GDPR) a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Poskytovateľ zaobchádza s osobnými údajmi Užívateľa v súlade s ustanoveniami týchto predpisov.

  Poskytovateľ je prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Užívateľov, v rozsahu údajov, ktoré Užívatelia poskytli pri vyplnení príslušnej registrácie uvedenej pri konkrétnej ponuke “Produktu a služby”. Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľov je poskytovanie Produktov a služieb a ponuka ďalších služieb vo forme zasielania newslettra Poskytovateľa.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov Užívateľov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie “Produktov a služieb”, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Užívateľov sú tiež oprávnené záujmy Poskytovateľa spočívajúce v práve informovať existujúcich Užívateľov o aktuálnych “Produktoch a službách” Poskytovateľa zasielaním newslettra.

  V súvislosti s poskytovaním služieb Užívateľom môže Poskytovateľ poskytnúť osobné údaje viacerým príjemcom. Títo príjemcovia poskytujú Poskytovateľovi služby, ktoré mu umožňujú poskytovať služby Užívateľom.

  Užívateľ je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. V prípade, ak Užívateľ neposkytne Poskytovateľovi svoje osobné údaje, vznik zmluvného vzťahu a jeho plnenie nie sú možné.

  Poskytovateľ uchováva osobné údaje Užívateľov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania “Produktov a služieb” Užívateľom, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú.

  Užívateľ, ako dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, presnosť, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

  Užívateľ berie na vedomie, že pri realizácii práv Poskytovateľa zo zmluvného vzťahu môžu byť vyhotovované zvukové, zvukovo-obrazové alebo obrazové záznamy za účelom ich použitia na reklamné a marketingové účely Poskytovateľa. Užívateľ súhlasom v s týmito VOP udeľuje poskytovateľovi súhlas na vytvorenie takýchto záznamov a ich využitie na vyššie uvedené účely primeraným spôsobom a pri rešpektovaní dôstojnosti Užívateľa a jeho práva na ochranu osobnosti.

 11. Záverečné ustanovenia
 12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny je splnená ich aktualizáciou na webových sídlach Poskytovateľa.

  Užívateľ vyplnením a odoslaním záväznej objednávky pre poskytnutie “Produktu a služby” potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.