Táto stránka by vyzerala OVEĽA lepšie v prezerači, ktorý podporuje webové štandardy, ale jej obsah je prístupný všetkým prezeračom a Internetovým zariadeniam.

This site will look MUCH better in a browser that supports web standards, but its content is accessible to any browser or Internet device.

v1.0

© mondo 2001 
scifi.SK

Blade Runner
BladeRunner Webring: << | < | # | > | >> | ?